Data publikacji 7 grudnia 2018

Tytuł

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Firma PHARMA DOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zleci wykonanie / przeprowadzenie audytu w jego firmie jako konieczną część I – wszego etapu konkursu : ” Wzór na konkurencję „. Realizacja zadania zacznie się po umieszczeniu projektu wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria I – wszego etapu oceny i zakwalifikowanych do oceny w etapie II – gim. i potrwa maksymalnie sześć miesięcy.

Musi też rozpocząć się w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wymagane jest zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą, zgodnie z zakresem określonym w załączniku 2 do regulaminu. Umowa ta stanowiąca ważny element oceny projektu powinna zostać zawarta przez wykonawcę i wnioskodawcę.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa dnia 18 – stego grudnia 2018r, o godzinie 12 – tej.

2. Oferty należy składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby firmy, tj.: PHARMA DOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Janiszowska 14/3, 02-264 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na audyt i strategię wzorniczą” lub elektronicznie na adres e-mail biuro@pharmadot.pl

3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu.

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru : FORMULARZ OFERTY, który stanowi treść załącznika nr 1.

2. Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto zamawianej usługi podaną w polskich złotych.

3. Podana cena powinna zawierać całościowy koszt audytu, wliczając w to wszystkie poszczególne składowe koszty planowanych działań.

4. W trakcie analizy ofert Zamawiający ma prawo zażądać dodatkowych wyjaśnień od oferentów dotyczących treści złożonych ofert w celu wyłonienia najlepszego kandydata.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

515 793 964

Adres email do kontaktu

biuro@pharmadot.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Przeprowadzenie audytu wzorniczego, który obejmuje:

– analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, analizę modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

2) Przygotowanie strategii wzorniczej – raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierającej co najmniej następujące elementy:

– ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

– ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

– opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,

– ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie,

– zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

– możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

– rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwie wnioskodawcy;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie, Powiat: Chełm, Gmina: Chełm, Miejscowość: Chełm

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, powiększenie stopnia wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wprowadzenie nowych produktów lub / i usług. W efekcie przeprowadzonego audytu i opracowanej podczas niego strategii wzorniczej firmy, a także w trakcie późniejszego wdrażania zaleceń i rekomendacji audytora – firma ma szansę zwiększyć swoja produktywność, usprawnić procesy biznesowe i efektywność handlową, dotrzeć do nowych odbiorców, umocnić swoją pozycję na rynku, co konsekwentnie doprowadzi do wzrostu przychodów i całościowego rozwoju. Dalekosiężnym i ostatecznym celem całego projektu jest dopracowanie innowacji stworzonej przez Zamawiającego i późniejsze stopniowe wdrożenie jej do produkcji podczas drugiego – inwestycyjnego etapu konkursu.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie strategii wzorniczej.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Przeprowadzenie audytu wzorniczego, który obejmuje:

– analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, analizę modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

2) Przygotowanie strategii wzorniczej – raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierającej co najmniej następujące elementy:

– ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

– ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

– opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,

– ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie,

– zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

– możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

– rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwie wnioskodawcy;

Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje: PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Kod CPV

79212200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu wewnętrznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79411100 – 9 – usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji usługi: II- IV kwartał 2019 jest uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4, „Wzór na konkurencję”, I Etap. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi, w zależności od przebiegu procesu oceny wniosków. ( Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się nie później niż 120 dni po otrzymaniu pisemnej informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania. Termin zakończenia prac – nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia ).

Harmonogram realizacji przewiduje że:

1. Usługa zostanie zrealizowana w siedzibie firmy w Chełmie.

2. Realizacja usługi zostanie rozpoczęta najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I i będzie trwała maksymalnie 5 miesięcy.

3. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy weźmie udział w Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 regulaminu Konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do prezentacji projektu podczas Panelu Ekspertów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny :

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria :

– CENA (C) – waga 50%;

– TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA (T) – waga 20%;

– LICZBA POWOŁANYCH EKSPERTÓW Z DOŚWIADCZENIEM W PROJEKTACH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW W CO NAJMNIEJ DWÓCH RÓŻNYCH SEKTORACH GOSPODARKI (E) – waga 30%.

3. Łączna maksymalna liczba punktów z kryteriów wymienionych w pkt 2 wynosi 100.

3. Sposób wyliczenia punktacji:

a) CENA (C) – waga 50%. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

C = Najniższa oferowana cena netto / Cena netto oferty badanej x 50 = liczba punktów.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena= 50. Waga tego kryterium: 50%.

b) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (T) – waga 20%. Punkty za kryterium w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

Liczba punktów / Termin realizacji zamówienia

0 – 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową.

5 – 5 miesiące od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową.

10 – 4 miesiące od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową.

20 – 3 miesiące od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową.

Maksymalna liczba punktów w kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = 20. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w ofercie i załącznikach do oferty.

c) LICZBA DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW MAJĄCYCH PRAKTYKĘ W CO NAJMNIEJ DWÓCH PODOBNYCH PROJEKTACH W DWÓCH RÓŻNYCH SEKTORACH GOSPODARKI (E) – waga 30%. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba punktów /Liczba ekspertów

5 – 2 ekspertów

10 – 3 ekspertów

20 – 4 ekspertów

30 – 5 ekspertów i więcej

Maksymalna ilość punktów za liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia: 30.

Waga tego kryterium: 30. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie i załącznikach, lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) -eksperci .

d) Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C + T + E

gdzie:

O – ocena

C – cena

T – termin realizacji zadania

E – liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia

4) Zamawiający dokona wyboru Oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów po podsumowaniu wszystkich kryteriów oceny oraz po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Na podstawie dokumentacji konkursowej wyklucza się w uczestnictwie w aplikowaniu w odniesieniu do niniejszej oferty osoby :

1. Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. ( Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub też wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na :

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

• Posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Posiadające w przeszłości zatargi z prawem, skazywane za nielegalną działalność lub przestępstwa finansowe, nadużycia lub prowadzące w przeszłości lub obecnie jedną lub więcej działalność z kategorii wykluczonych przez prawo ( na podstawie art. 1 ust. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz $4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 lipca 2015 r. ).

3. Będące w stanie upadłości finansowej lub zagrożone bankructwem lub nie posiadające odpowiednich zasobów technicznych i / lub finansowych do realizacji zadania.

4. Osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy ani kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia audytu wzorniczego, które nie mają doświadczenia we wzornictwie ani nie przeprowadziły w przeszłości podobnych projektów wraz z wdrożeniem w co najmniej dwóch różnych sektorach gospodarki oraz wykonawcy, którzy powołali ekspertów również nie mających wymaganego doświadczenia w projektach dotyczących strategii rozwoju produktów.

5. Osoby nie chcące realizować założeń harmonogramu działań określonego przez wnioskodawcę, nie skłonne do współpracy z zarządem firmy, osoby nie wyrażające gotowości do wspierania wnioskodawcy w panelu ekspertów, nie zgadzające się na podpisanie umowy warunkowej z wnioskodawcą, powołanie ekspertów, nie skłonne do przestrzegania zaleceń konkursowych.

7. Odrzuceniu też będą podlegać oferty sporządzone niezgodnie z opisem dotyczącym formy oferty i nie zawierające kompletu wymaganych dokumentów, załączników i oświadczeń.

8. Odrzuceniu podlegają także oferty, których zakres nie obejmuje całości przedmiotu zamówienia.

9. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, także w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości;

b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku jest Oświadczenie oferenta.

Wykluczenia będą weryfikowane na podstawie przedstawienia bądź braku odpowiednich oświadczeń i załączników. ( braku odpowiednich oświadczeń czy zobowiązań kandydata ( np. o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o zdolności do realizacji zlecenia, o posiadaniu odpowiednich zasobów finansowych i technicznych do realizacji zadania, o zamiarze realizowania harmonogramu, współpracy z zarządem firmy, stosowania się do zaleceń konkursu, zamiarze uczestnictwa w panelu Ekspertów, podpisania umowy warunkowej z Wnioskodawcą), nie zdolne do przedłożenia referencji od byłych pracodawców, o których wiadomo, że miały zatargi z prawem lub prowadziły jedną z wykluczonych przez prawo działalności, kiedy istnieją przesłanki wskazujące na stan upadłości finansowej tej osoby lub jej bankructwa lub brak właściwych zasobów i narzędzi do sprawnego przeprowadzenia audytu.

Załączniki

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 1 – Formularz oferty z załącznikami
Załącznik do Zapytania ofertowego nr 2 – Umowa warunkowa

 

 

Wybrany dostawca usług:

LMNT Joanna Burakowska
ul. Legionowa 14
01-343 Warszawa
NIP 5272138933